Què et podem ajudar?


CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL

ORDINÀRIA DE SOCIS

 

Per acord del Consell Rector adoptat en la sessió de 27 de juny de 2023 es convoca els socis de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell a l’Assemblea General Ordinària per al dia 18 de juliol de 2023, a les 12.15 h en primera convocatòria i a les 12.45 h en segona, la qual tindrà lloc per videoconferència i presencialment a la seu social a la Plaça Nova 5 de Barcelona a l’empara d’allò que disposa l’article 38 dels Estatuts socials.

La sessió tindrà el següent

ORDRE DEL DIA:

1r. Designació de dues persones sòcies com a interventores de l’acta de l’Assemblea.

2n. Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Resultats i Memòria), Informe de Gestió i Auditoria de l’exercici 2022-2023, comprès entre el dia 1 de febrer de 2022 i el 31 de gener de 2023 i proposta d’aplicació dels resultats negatius (imputació al capital social de les persones sòcies).

3r. Informe sobre la situació actual de la Cooperativa.

4t. Determinació i Elecció del nombre de membres titulars i suplents del Consell Rector a l’empara de l’article 45 dels estatuts socials.

5è. Suggeriments, precs i preguntes.

6è. Delegació de facultats.

Els Comptes Anuals (Balanç, Compte de Resultats i Memòria), Informe de Gestió i Auditoria de l’exercici 2022-2023 són a disposició de tots els socis en el domicili social al carrer Plaça Nova 5 de Barcelona, a partir del dia de la data.

Per assistir a l’Assemblea feu-nos arribar el vostre nom i número de persona sòcia per correu a atencioalsoci@lacapell.com La inscripció és possible fer-la fins 12 hores abans de l'inici de l'Assemblea.

També podeu participar a l’assemblea virtualment, i per a facilitar la tasca de preparació tècnica, les persones sòcies s’han de registrar prèviament a través de l’adreça de correu electrònic atencioalsoci@lacapell.com, indicant l’adreça de correu electrònic i un número de mòbil per tal de rebre les contrasenyes que els permetran accedir a l’assemblea.

Barcelona, 27 de juny de 2023

EL CONSELL RECTOR

TARGETA DE REPRESENTACIÓ I DELEGACIÓ DE VOT

De conformitat al que preveu l’article 40 dels vigents Estatuts Socials i l’article 3 del Decret Llei 19/2020,
Nom del soci:
Número del soci:
Signat:
per a l’Assemblea General Ordinària de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell SCCL del dia 18 de juliol de 2023
ATORGA LA REPRESENTACIÓ I DELEGACIÓ DE VOT
per a l’Assemblea General Ordinària de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell SCCL del dia 18 de juliol de 2023
Nom del soci:
Número del soci: