Què et podem ajudar?


CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL

ORDINÀRIA DE SOCIS

 

Per acord del Consell Rector adoptat en la sessió de 8 de juliol de 2022 es convoca els socis de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell a l’Assemblea General Ordinària per al dia 27 de juliol de 2022, a les 12.15 h en primera convocatòria i a les 12.45 h en segona, la qual tindrà lloc per videoconferència a l’empara d’allò que disposa l’article 38 dels Estatuts socials.

La sessió tindrà el següent

ORDRE DEL DIA:

1r. Designació de dues persones sòcies com a interventores de l’acta de l’Assemblea.

2n. Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Resultats i Memòria), Informe de Gestió i Auditoria de l’exercici 2021-2022, comprès entre el dia 1 de febrer de 2021 i el 31 de gener de 2022 i proposta d’aplicació dels resultats negatius (imputació al capital social de les persones sòcies).

3r. Informe sobre la situació actual de la Cooperativa.

4t. Adaptació dels Estatuts Socials a la Llei 12/2015, adequant-los segons criteris d'equitat de gènere, amb l'ampliació d'objecte social per tal d'adequar-lo a les activitats actuals i per donar formalitat al web de la cooperativa com a domicili virtual.

5è. Nomenament d'auditors

6è.Ratificació de l'ingrés a la Federació de Cooperatives de Persones Consumidores i Usuàries de Catalunya

7è. Suggeriments, precs i preguntes.

Els Comptes Anuals (Balanç, Compte de Resultats i Memòria), Informe de Gestió i Auditoria de l’exercici 2021-2022 són a disposició de tots els socis en el domicili social al carrer Plaça Nova 5 de Barcelona, a partir del dia de la data.

Per assistir a l’Assemblea feu-nos arribar el vostre nom i número de persona sòcia per correu a atencioalsoci@lacapell.com La inscripció és possible fer-la fins 12 hores abans de l'inici de l'Assemblea.

També podeu participar a l’assemblea virtualment, i per a facilitar la tasca de preparació tècnica, les persones sòcies s’han de registrar prèviament a través de l’adreça de correu electrònic atencioalsoci@lacapell.com, indicant l’adreça de correu electrònic i un número de mòbil per tal de rebre les contrasenyes que els permetran accedir a l’assemblea. 

Barcelona, 8 de juliol de 2022

EL CONSELL RECTOR

TARGETA DE REPRESENTACIÓ I DELEGACIÓ DE VOT

De conformitat al que preveu l’article 40 dels vigents Estatuts Socials i l’article 3 del Decret Llei 19/2020,
Nom del soci:
Número del soci:
Signat:
per a l’Assemblea General Ordinària de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell SCCL del dia 27 de juliol de 2022
ATORGA LA REPRESENTACIÓ I DELEGACIÓ DE VOT
per a l’Assemblea General Ordinària de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell SCCL del dia 27 de juliol de 2022
Nom del soci:
Número del soci: