CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL

ORDINÀRIA DE SOCIS

 

Per acord del Consell Rector adoptat en la sessió d’1 de desembre de 2021 es convoca els socis de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell a l’Assemblea General Ordinària per al dia 16 de desembre de 2021, a les 12.15 h en primera convocatòria i a les 12.45 h en segona, la qual tindrà lloc per videoconferència a l’empara d’allò que disposa l’article 38 dels Estatuts socials.

La sessió tindrà el següent

ORDRE DEL DIA:

1r.   Designació de dues persones sòcies com a interventores de l’acta de l’Assemblea.

2n.  Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Resultats i Memòria), Informe de Gestió i Auditoria de l’exercici 2020, comprès entre el dia 1 de febrer de 2020 i el 31 de gener de 2021 i proposta d’aplicació dels resultats negatius (imputació al capital social de les persones sòcies).

3r.   Informe sobre la situació actual de la Cooperativa.

4t.   Determinació i Elecció del nombre de membres titulars i suplents del Consell Rector a l’empara de l’article 45 dels estatuts socials.

5è.   Elecció de presidència i secretaria.

6è.   Delegació de facultats.

7è.   Suggeriments, precs i preguntes.

Els Comptes Anuals (Balanç, Compte de Resultats i Memòria), Informe de Gestió i Auditoria de l’exercici 2020 són a disposició de tots els socis en el domicili social al carrer Plaça Nova 5 de Barcelona, a partir del dia de la data.

Per assistir a l’Assemblea feu-nos arribar el vostre nom i número de soci per correu a atencioalsoci@jordicapell.com i us farem arribar l'enllaç web que condueix a l'accés a la plataforma on trobareu la documentació associada a cada un dels punts de l'ordre del dia.
La inscripció és possible fer-la fins 12 hores abans de l'inici de l'Assemblea.

Barcelona, 3 de novembre de 2020

EL CONSELL RECTOR

Per a poder participar a l’assemblea virtual, i per a facilitar la tasca de preparació tècnica, les persones sòcies s’han d’enregistrar prèviament a través de l’adreça de correu electrònic atencioalsoci@jordicapell.com, indicant l’adreça de correu electrònic i un número de mòbil per tal de rebre les contrasenyes que els permetran accedir a l’assemblea. Altrament haureu de marcar i acceptar les caselles obligatòries, en especial la relativa a l'autorització per al tractament de dades.

TARGETA DE REPRESENTACIÓ I DELEGACIÓ DE VOT

De conformitat al que preveu l’article 40 dels vigents Estatuts Socials i l’article 3 del Decret Llei 19/2020,
Nom del soci:............................................................................................................
Número del soci:.................
Signat:
per a l’Assemblea General Ordinària de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell SCCL del dia 16 de desembre de 2021
ATORGA LA REPRESENTACIÓ I DELEGACIÓ DE VOT
per a l’Assemblea General Ordinària de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell SCCL del dia 16 de desembre de 2021
Nom del soci:............................................................................................................
Número del soci:.................