Avís legal

Dades Cooperativa

La Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell està inscrita en el Full Núm. BN 1504 del Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.

CIF: F-08493611

Domicili Social

Plaça Nova 5,
08002 Barcelona


Política de privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, a continuació s’indica la política de privacitat de les dades personals que hagin estat facilitades a COOPERATIVA D’ARQUITECTES JORDI CAPELL, SCCL a través de qualsevol mitjà, incloent-hi format paper o en format electrònic:

Qui és el responsable de les dades personals facilitades?

Identitat: Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell, SCCL

CIF: F-08.493.611

Adreça: Plaça Nova, 5 baixos - 08002 - Barcelona

Telèfon: 932 243 932

Correu electrònic del responsable de tractament: atencioalsoci@jordicapell.com

Per a quines finalitats s’empraran aquestes dades i durant quant temps?

Objectiu

La informació facilitada té per objecte executar els contractes que es poguessin generar entre el Responsable del Tractament i la persona usuària, tant el contracte societari com el d’adquisició de béns, així com la resta de contractes que puguin originar-se, així com també l’exercici dels drets i obligacions que se’n deriven de la seva relació amb l’entitat.

Si la persona usuària ha expressat el seu consentiment, el Responsable de Tractament també podrà remetre-li informació comercial de la Cooperativa que pugui ser del seu interès, incloent-hi promocions i ofertes.

En cas que qualsevol persona s’adreci a la Cooperativa mitjançant les diferents vies de comunicació indicades en aquesta web, les dades facilitades només es faran servir per donar resposta a les qüestions plantejades.

Si, en el moment de sol·licitar la seva admissió com a persona sòcia ha manifestat els seus interessos, personals o professionals, aquestes dades es podran emprar per elaborar perfils, de forma que se li remetran informació dels productes d’acord amb els interessos manifestats. No obstant això, aquesta elaboració de perfils no suposarà la presa de decisions basats en tractaments automatitzats que afectin a la seva persona usuària.

En cas que les dades facilitades es volguessin emprar per altres fins dels descrits anteriorment, s’informarà a la persona interessada de la nova finalitat als efectes que presti el seu consentiment.

Als efectes de complir el principi establert a l’article 5.1 lletra d) del Reglament anteriorment citat, la persona que facilita les dades garanteix que les mateixes són veraces, exactes i actuals, responsabilitzant-se de qualsevol inexactitud que pogués existir i obligant-se a comunicar al Responsable de Tractament qualsevol modificació que es pogués produir, a la menor brevetat possible, per tal de donar compliment a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat.

Durada

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre la persona sòcia no causi baixa de la Cooperativa o, en cas que no sigui sòcia de la Cooperativa, mentre siguin necessaris per l’execució del contracte corresponent.

Una vegada finalitzada la relació contractual (ja sigui per baixa de la persona sòcia o per finalització del contracte que legitimava el tractament de dades), les dades personals no es cancel·laran fins que la persona interessada (o la seva representació legal) exerceixi el dret de supressió reconegut en aquesta política de privacitat.

Per que haig de comunicar les meves dades?

La base legal de la legitimació pel tractament de les dades facilitades a COOPERATIVA D’ARQUITECTES JORDI CAPELL, SCCL és l’execució dels contractes que s’originin entre el Responsable del Tractament i la persona usuària, tant el contracte societari com el d’adquisició de béns i la resta que es poguessin generar. En cas que no es prestessin aquestes dades, la Cooperativa no podria incorporar a la persona sol·licitant com a sòcia de la Cooperativa ni aquesta podria exercir els drets reconeguts a la legislació cooperativa ni tampoc la persona usuària podria concertar cap tipus de contracte amb la Cooperativa.

Així mateix, se sol·licita el consentiment exprés de la persona usuària, als efectes que la COOPERATIVA JORDI CAPELL,SCCL pugui remetre-li informació comercial, per tal de donar compliment d’una forma més eficaç a l’objecte social de la Cooperativa, que no és altre que el del subministrament, sense ànim de lucre, d’articles d’ús i consum i la prestació de serveis en les millors condicions de qualitat, de preu i d’informació, per a la utilització directa de les persones sòcies i especialment els subministraments necessaris per al bon funcionament de l’activitat professional d’arquitectes i d’altres professionals que tinguin la condició de sòcies, així com les operacions complementàries per aquesta finalitat.

Qui tindrà accés a les meves dades personals?

Només el Responsable del Tractament -a través de tots els seus departaments- tindrà accés a les dades facilitades per la persona interessada, sense que aquestes siguin cedides a terceres persones, llevat d’obligació legal o consentiment exprés.

Tant en el moment de la seva admissió com en qualsevol moment posterior, la persona sòcia pot prestar el seu consentiment, als efectes que el Responsable de Tractament pugui cedir les seves dades a altres entitats de l'economia social amb les que COOPERATIVA D’ARQUITECTES JORDI CAPELL hagi establert convenis cooperatius i de col·laboració, per tal que aquestes puguin remetre-li informació comercial que pugui ser del seu interès, incloent ofertes i/o promocions.

Aquest consentiment també podrà ser retirat en qualsevol moment, exercint el dret de limitació reconegut en aquesta política de privacitat.

Quins drets tinc? 

Qualsevol persona (o el seu representant legal) pot exercitar davant COOPERATIVA D’ARQUITECTES JORDI CAPELL, SCCL els següents drets que li són reconeguts per la normativa de protecció de dades, que seguidament s’indiquen.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, la persona afectada podrà remetre una sol·licitud a COOPERATIVA D’ARQUITECTES JORDI CAPELL, SCCL a l’adreça indicada a l’apartat “RESPONSABLE DEL TRACTAMENT” o bé a través d’un correu electrònic a: atencioalsoci@jordicapell.com. Per l’exercici d’aquests drets, la persona sol·licitant haurà d’acreditar la seva identitat, ja sigui amb el seu NIF o NIE, corresponent.

Igualment, si es consideressin vulnerats els seus drets, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, amb domicili a 28001 - Madrid, carrer Jorge Juan, 6 (més informació a www.agpd.es ).

Dret d'accés

Dret a conèixer si COOPERATIVA D’ARQUITECTES JORDI CAPELL,SCCL  està tractant o no les seves dades personals. En cas afirmatiu, COOPERATIVA D’ARQUITECTES JORDI CAPELL ha de proporcionar la informació relativa a les dades, destinataris, finalitats categories de les dades, així com també el possible exercici dels drets que li corresponguin.

Dret a la portabilitat

Dret de la persona afectada (o els seus representants legals) a rebre una còpia de les dades del Responsable de Tractament en format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica; que els podrà transmetre a una altre responsable.

Dret de rectificació

Dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes o a completar les dades errònies.

Dret de supressió

Dret de la persona interessada a obtenir la supressió, sense dilacions, de les seves dades personals quan, entre d’altres causes, ho sol·liciti la persona afectada.

Dret d'oposició

Dret de la persona interessada a que les seves dades no siguin tractades o que es cessi en el seu tractament de les dades facilitades.

Dret de limitació

Dret de la persona afectada a que les seves dades siguin tractades únicament amb una finalitat concreta.

Política de cookies

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer de text inofensiu que s’emmagatzema al seu navegador quan visita qualsevol pàgina web. La utilitat de la cookie és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Encara que molta gent no ho sap les cookies fa 20 anys que s’estan utilitzant, quan van aparèixer els primers navegadors per a la World Wide Web.

Què NO ÉS una cookie?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no acostumen a emmagatzemar informació seva sensible, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no l’associa com a persona sinó al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova de navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que la web no se n’adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.

Quins tipus de cookies existeixen?

 • Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant una persona humana o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.

 • Cookies d’anàlisis: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.

 • Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com ara Facebook, Twitter, Google, etc.

Què passa si desactivo les cookies?

Per a que entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li mostrem uns exemples:

 • No podrà compartir continguts d’aquella web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.

 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com acostuma a passar a les botigues en línia.

 • No podrà accedir a l’àrea personal d’aquella web, com per exemple El meu compteEl meu perfilLes meves comandes.

 • Botigues en línia: Li serà impossible realitzar compres en línia, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si en disposa.

 • No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com franja horària, divisa o idioma.

 • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i tràfic a la web, el que dificultarà que la web sigui competitiva.

 • No podrà escriure en el bloc, no podrà pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si vostè és una persona humana o una aplicació automatitzada que publica spam.

 • No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, el que reduirà els ingressos publicitaris de la web.

 • Totes les xarxes socials utilitzen cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.

Es poden eliminar les cookies?

Sí. No només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic.

Per a eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Configuració de cookies per als navegadors més populars

A continuació indiquem com accedir a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:

 1. Vagi a Configuració o Preferències mitjançant el menú Arxiu o bé fent clic a la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.

 2. Veurà diferents seccions, faci clic a l’opció Mostrar opcions avançades.

 3. Vagi a PrivacitatConfiguració de contingut.

 4. Seleccioni Totes les cookies i les dades de llocs.

 5. Apareixerà un llistat amb totes les cookiesordenades per domini. Per a que li sigui més fàcil trobar les cookies d’un determinat domini introdueixi parcial o totalment l’adreça en el camp Buscar cookies.

 6. Després de realitzar aquest filtre apareixeran en pantalla una o vàries línees amb les cookiesde la web sol·licitada. Ara només ha de seleccionar-la i prémer la X per a procedir a la seva eliminació.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a EinesOpcions d’Internet

 2. Faci clic a Privacitat.

 3. Mogui la barra de desplaçament fins ajustar el nivell de privacitat que desitgi.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a OpcionsPreferències segons el seu sistema operatiu.

 2. Faci clic a Privacitat.

 3. Historialtrieu Utilitza una configuració personalitzada per l’historial.

 4. Ara veurà l’opció Acceptar cookies, pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari para OSX segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Preferències, després Privacitat.

 2. En aquest lloc veurà l’opció Bloquejar cookieson pot ajustar el tipus de bloqueig que desitgi realitzar.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Safari para iOS segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Ajustos, després Safari.

 2. Vagi a Privacitat i Seguretat, veurà l’opció Bloquejar cookiespot ajustar el tipus de bloqueig que desitgi realitzar.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Executi el navegador i premi la tecla Menú, després Ajustos.

 2. Vagi a Seguretat i Privacitat, veurà l’opció Acceptar cookiesper a que activi o desactivi la casella.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Obri Internet Explorer, després Més, després Configuració

 2. Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.